چشم پزشکی
تعداد پزشک :4
تعداد پزشک :0
کودکان
تعداد پزشک :7
تعداد پزشک :5
گوش و حلق و بینی
تعداد پزشک :2
تعداد پزشک :4
پوست و مو
تعداد پزشک :2
تعداد پزشک :3
اعصاب و روان
تعداد پزشک :3
تعداد پزشک :3
عفونی
تعداد پزشک :1
تعداد پزشک :8
کلیه و مجاری ادراری
تعداد پزشک :3
تعداد پزشک :2
ریه
تعداد پزشک :0
تعداد پزشک :4
آلرژی
تعداد پزشک :0
تعداد پزشک :5

        پزشکی فیزیکی وتوانبخشی
تعداد پزشک :1
تعداد پزشک :1