درمانگاه امام رضا (ع)

آدرس:
شیراز، میدان نمازی
تلفن:
36474140,36474640
وب سایت:
پست الکترونیک:
توضیحات:
لیست پزشکان شاغل در این مرکز درمانی

فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

متخصص قلب وعروق، فلوشیب قلب و عروق

متخصص قلب وعروق، فلوشیب الکتروفیزیولوژی

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق

متخصص کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص قلب کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان

متخصص کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص غدد، رشد و متابولسیم کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص ریه

متخصص کودکان، فوق تخصص نوزادان

متخصص کودکان، فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان، فوق تخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان

متخصص اعصاب و روان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان

متخصص پوست و مو

متخصص داخلی، فلوشیب اکوکاردیوگرافی

متخصص قلب وعروق، فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی

فلوشیب الکتروفیزیولوژی

متخصص مغز و اعصاب

متخصص قلب وعروق، فلوشیب الکتروفیزیولوژی

متخصص قلب وعروق، فلوشیب کاردیولوژی تهاجمی

متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی

متخصص پزشکی اجتماعی

متخصص مغز و اعصاب، فلوشیب صرع

متخصص مغز و اعصاب

متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان

متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان

متخصص کودکان، فوق تخصص قلب کودکان

فوق تخصص نوزادان

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان


نرم افزار موبايل طبيبان